Κυριακή 11 Απριλίου 2021

Ανακοινώθηκαν τα Προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αλεξάνδρειας

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 12:54
Ανακοινώθηκαν τα Προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Συνημμένα:

  1. Πίνακας κατάταξης ΠΕ Φαρμακείου
  2. Πίνακας κατάταξης ΔΕ Φαρμακείου
  3. Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Φαρμακείου
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies