Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Νέες προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 13:14
Νέες προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Λέσβου και Ημαθίας προσλαμβάνουν νέο προσωπικό υπαλλήλων με σκοπό την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών τους.

Οι θέσεις εργασίας  αφορούν σε τεχνικούς συντήρησης αρχαιοτήτων, εργατοτεχνίτες, εργάτες και αρχαιολόγους ανάμεσα σε άλλες ειδικότητες.

Οι προσλήψεις του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης», καθώς και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Βέροια: Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Άννας και Ι.Ν. Χριστού Παντοκράτορα» της πράξης «Βέροια: Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Άννας και Ι.Ν. Χριστού Παντοκράτορα»

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Τρίτη 24 Μαΐου έως και το Σάββατο 28 Μαΐου 2022.

Οι θέσεις εργασίας στις Εφορείες Αρχαιοτήτων Λέσβου και Ημαθίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού (1 θέση)
ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1 θέση)
ΔΕ Εργατοτεχνίτες (2 θέσεις)

ΥΕ Εργάτες (3 θέσεις)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή, μεταβυζαντινή Αρχαιολογία (1 θέση)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων (1 θέση)
ΥΕ Εργατών (2 θέσεις)
Η Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

Ημαθία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efahma@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16 - 18, 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Αποστολίδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737 ή 2331022145), εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 2103443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101, των κατωτέρω επιπέδων:

Α ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και εργατοτεχνικού προσωπικού
Δ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού Προσωπικού
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της
ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.

2310997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

3. Να έχουν την υγεία και την φυσική τους καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις  για τις εφορείες αρχαιοτήτων Λέσβου  ΕΔΩ και Ημαθίας ΕΔΩ, αντίστοιχα.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies