Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Αλεξάνδρεια: Ορισμός Αντιδημάρχων ως νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 15:44
Αλεξάνδρεια: Ορισμός Αντιδημάρχων ως νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπόψη:

1)Την υπ’ αριθμόν 23/ΕΠ/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχικών και επαναληπτικών Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 Δήμου Αλεξάνδρειας.

2)Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν

3)Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α). Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4)Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 932/96599/29.12.2021 (ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) : Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5)Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ): Ορισμός Αντιδημάρχων

6)Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

7)Την υπ’ αριθ. 374/17527/07-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΣΑΩΨΠ-ΛΑΤ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας:

α. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

β. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. Τον ορισμό του Αντιδημάρχου ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας.

3.Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας:

α. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

β. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος “Διαύγεια” και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies