Κυριακή 11 Απριλίου 2021

Χρήσιμα τηλέφωνα

 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Βέροιας 2331350500
Φαξ Δήμου Βέροιας 2331350515

 

Δήμαρχος 2331350507
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2331350536
Γενικός Γραμματέας 2331350696
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Αγρ. Οδοποιίας, Ποιότητας Ζωής & ΚΕΠ 2331350501
Αντιδήμαρχος Οικονομικών 2331350632
Αντιδήμαρχος Παιδείας & Ισότητας Φύλων 2331350511
Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης – Περιουσίας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2331350502
Αντιδήμαρχος Τουρισμού  2331350630
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & Εθελοντισμού 2331350692
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  2331350618

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2331044243
  2331351901
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2331051095
  2331352110
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 2331351709

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2331350608
  2331350615
  2331351711

 

Γραμματεία Δημάρχου 2331350505
  2331350506
Φαξ Γραμματεία Δημάρχου 2331022330
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 2331350617

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350631
Τμήμα Γραμματείας και συλλογικών οργάνων 2331350521
  2331350524
  2331350553
  2331350568

 

2331350596
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγια - Ληξιαρχείο) 2331350544
  2331350545
  2331350546
  2331350547
  2331350548
  2331350549
  2331350551
Φαξ Δημοτολόγια 2331350557
Τμήμα Διοικητικό 2331350514
  2331350522
  2331350533
  2331350561
  2331350570
  2331350622
  2331350623
  2331350642

 

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2331350014
ΚΕΠ Βεργίνας 2331352013
  2331352016
ΚΕΠ Βεργίνας - Φαξ 2331092569
ΚΕΠ Απ. Παύλου 2331351922
  2331351923
ΚΕΠ Απ. Παύλου - Φαξ 2331351924
ΚΕΠ Δοβρά 2331352119
  2331352121
ΚΕΠ Δοβρά - Φαξ 2331051098
ΚΕΠ Μακεδονίδος 2331351728
  2331351729
ΚΕΠ Μακεδονίδος - Φαξ 2331096436
ΚΕΠ Βέροιας 2331350000
  2331350013
  2331350015
  2331350022
  2331350023
  2331350529
ΚΕΠ Βέροιας - Φαξ 2331350020

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331353812
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων 2331353816
  2331353819
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης 2331353813
  2331353814
  2331353817
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 2331350517
  2331350564
Τμήμα Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού 2331350552
ΦΑΞ Διεύθυνσης 2331353808

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350503
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων 2331350519
  2331350532
  2331350535
2331350598
Τμήμα Λογιστηρίου - Εξόδων  2331350527
  2331350537
  2331350538
  2331350539
Τμήμα Προμηθειών - Αποθηκών 2331350508
  2331350582
  2331350585
  2331350616
Τμήμα Ταμείου 2331350531
  2331350540
  2331350541

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Γραμματεία
Φαξ Διεύθυνσης

2331350575
2331350595
2331350590

Τμήμα Καθαριότητας - Ανακυκλώσιμων υλικών
Εποπτείο Καθαριότητας
Αμαξοστάσιο

2331350 509 / 637
2331350 634 / 592
2331354 600 / 615
   
Τμήμα Περιβάλλοντος
Γραφείο Περιβάλλοντος
Γραφείο Λατομείων
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - Κεντρικά
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - Αμαξοστάσιο

2331350 530
2331350 637
2331350 577
2331350 509
2331354 615 / 600

Τμήμα Πρασίνου Δασών
Γραφείο Συντηρήσεων Πρασίνου - Παιδικών χαρών
Γραφείο Κοιμητηρίων - κεντρικά
Γραφείο Κοιμητηρίων - κοιμητήρια
Φυτώριο

2331350 513 / 606
2331350 576 / 554
2331350 577
2331070633
2331075644

Τμήμα Κίνησης Οχημάτων - Μηχανημάτων
Γραφείο Κίνησης - Αμαξοστάσιο
Γραφείο Κίνησης - κεντρικά
Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων
Φαξ Τμήματος

2331354 610
2331354 612 / 613
2331350 592
2331354 611
2331354 519

 
 
Διεύθυνση Πολεοδομίας-Κτηματολογίου-Περιουσίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350571
Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας 2331350560
  2331350598
  2331350609
Τμήμα Κτηματολογίου 2331350512
  2331350579
  2331350589
Τμήμα Πολεοδομικό  2331350559
  2331350573
  2331350574
  2331350576
  2331350578
  2331350580
  2331350581
  2331350585
  2331350605
  2331350611
2331350619
2331350626
Κλητήρας Πολεοδομίας 2331350592
Φαξ Υπηρεσίας Δόμησης 2331350572
 
  
Διεύθυνση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350586
Τμήμα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης - Οργάνωσης 2331350594
  2331350597
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών 2331350518
  2331350526
  2331350555
  2331350569

 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350584
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 2331350556
  2331350565
  2331350603
  2331350624
Τμήμα Συγκοινωνιών - Κυκλοφορίας - Αδειών Μεταφορών 2331350583
  2331350600
Τμήμα Τεχνικό - Συντήρησης Έργων 2331350520
  2331350562
  2331350566
  2331350587
  2331350588
  2331350601
  2331350665
Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων 2331350593
  2331350612
Φαξ Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2331021777

 

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Τουρισμού
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350528
Τμήμα Αδειών Εμπορίου & Καταστημάτων 2331350640
Τμήμα Απασχόλησης & Τουρισμού 2331352026
  2331350523
Αγροτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής - Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων 2331350563
 
 
 
 
Λοιπά Τηλέφωνα Επικοινωνίας Δημοτικής Ενότητας Βέροιας
Δημοτικό Κτηνιατρείο και Καταφύγιο 2331071336
Βλάβες Λαμπτήρων 2331350686
Νεκροταφεία 2331070633
Σ.Μ.Α. - Ασώματα 2331091576
 
 
  
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου
Τηλεφωνικό Κέντρο Δ.Ε. ΑΠ. Παύλου 2331351900
  2331351903
  2331351905
  2331351906
  2331351908
Φαξ Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου  2331351910

 

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος
Τηλεφωνικό Κέντρο Δ.Ε. Μακεδονίδος 2331351700
Φαξ Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος 2331351720
Λοιπά τηλέφωνα επικοινωνίας 2331351715

 

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Δοβρά
Τηλεφωνικό κεντρο Δ.Ε. Δοβρά 2331352100
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Δοβρά 2331352111
Λοιπά τηλέφωνα επικοινωνίας 2331352112
  2331352113
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ 2331352000

 

Τοπικές Κοινότητες
Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 2331051323
Τ.Δ. ΔΑΣΚΙΟΥ 2331096100
Τ.Δ. ΔΙΑΒΑΤΟ 2331041343
Τ.Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2331097217
Τ.Δ. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 2331042725
Τ.Δ. Ν ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 2331090200
Τ.Δ. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 2331092236
Τ.Δ. Παλιά ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 2331090141
Τ.Δ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ 2331029778
Τ.Δ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 2331094294
Τ.Δ. ΣΥΚΙΑΣ 2331043519
Τ.Δ. ΣΦΗΚΙΑΣ 2331094474
Τ.Δ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2331093173
Τ.Δ. ΦΥΤΕΙΑΣ 2331093110
Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2331091203
Τ.Δ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 2331091400
Τ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ 2331098073
Τ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2331088118
Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ 2331049241
Τ.Δ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 2331044030
Τ.Δ. ΡΑΧΗΣ 2331075484
Τ.Δ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 2331075168

 

Ανταποκριτές ΟΓΑ Βέροια 2331350543
Ανταποκριτές ΟΓΑ Βέροια 2331350604
ΦΑΞ Ανταποκριτές ΟΓΑ Βέροια 2331350687
Ανταποκριτής ΟΓΑ Μακροχώρι 2331351926

 

Δημοτική Αστύνομία 2331350610
  2331350695
ΦΑΞ Δημοτικής Αστυνομίας 2331062356

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
(Αμπατζή Βασιλική, Πουλιόπουλος Πασχάλης): 23333 50100, fax: 23333 50159
Fax (Για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου): 23330 23625


ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γραμματεία Δημάρχου
Μούρνου Αλεξία: 23333 50104, mournou @alexandria.gr

Αντιδήμαρχοι
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:
 23333 50102
ΔΕΛΙΟΛΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 23333 50106
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 23333 50120
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 23333 50106
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 23313 52201

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ: 23333 50141


Γραφείο Ειδικών Συνεργατών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Κωταΐδου Σοφία: 23333 50105, sk @alexandria.gr

Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο
Ζαρκάδα Ολυμπία: 23333 50150 & 117, zarkada @alexandria.gr
Σαμαράς Γεώργιος: 23333 50130, samaras @alexandria.gr
Παπανικολούδη Εύα :23333 50117, papanikoloudi @alexandria.gr
Καλιανιώτης Σάκης:23333 50117, kalianiotissa @alexandria.gr
Διαμαντοπούλου Λίνα:23333 50117, diamontopoulou @alexandria.gr
FAX: 23333 50118

Πρωτόκολλο
Κουρκουτά Ελισάβετ: 23333 50151, kourkouta @alexandria.gr

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Ντελιόπουλος Θωμάς: 23333 50122, ntelthom @alexandria.gr
Θεοδωρίδου Βασιλική: 23333 50144, theodoridou @alexandria.gr
Γιαννάκης Νικόλαος: 23333 50121, giannakis @alexandria.gr
Τάκη Σεβαστή: 23333 50129, sevi @alexandria.gr
FAX: 23330 23625

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
Δημητρίου Πελαγία: 23333 50113, grds @alexandria.gr


Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών (Αντιδήμαρχος: Δελιόπουλος Στέφανος )
Καβάσιλα Ημαθίας, τηλ. 23313 51803, fax: 2331351830

Δημοτική Ενότητα Μελίκης (Αντιδήμαρχος: Σαρακατσιάνος Νικόλαος)
Μελίκη Ημαθίας, τηλ. 23313 52200, fax: 2331352220

Δημοτική Ενότητα Πλατέος (Αντιδήμαρχος: Δριστάς Στέφανος)
Πλατύ Ημαθίας, τηλ. 23333 50300, fax: 23330 64444


Τμήμα Εσόδων
Ζαρκάδας Βασίλειος: 23333 50110, zarkadas @alexandria.gr
Μεσσαλάς Παναγιώτης: 23333 50123, messalas @alexandria.gr
Χατζηχρηστίδης Γεώργιος:23333 50139, tameio @alexandria.gr
Μελιτζανάς Θωμάς: 2333 50129, melitzanas @alexandria.gr

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Γιάγκου Καλλιόπη: 23333 50107, giagkou @alexandria.gr
Λάχανη Όλγα: 23333 50111, laxani @alexandria.gr
Κιρτικίδου Έφη: 23333 50137, kirtikidou @alexandria.gr

Τμήμα Προμηθειών
Κυριαζοπούλου Ευδοκία: 23333 50138, promithies @alexandria.gr
Κακαγιάννης Δημήτριος: 23333 50115, kakagiannis @alexandria.gr
Παπαδοπούλου Σιμέλα: 2333 50116, simela @alexandria.gr

Τμήμα Πρασίνου
Νικολοπούλου Βιργινία: 23333 50135, nikolopoulou @alexandria.gr
Κουτλής Δημήτριος: 23333 50154, koutlis @alexandria.gr

Αδειοδοτήσεις – Εμπόριο
Ανθίμου Αικατερίνη: 23333 50124, anthimou @alexandria.gr
Γιαννούσης Αθανάσιος: 23333 50112, giannousis @alexandria.gr
Τουρλιαρίδου Κική, Τσιλιμπώνη Βασιλική: 23333 50127
Πάντου Βασιλική: 23333 50114, pandou @alexandria.gr

Μισθοδοσία
Πουλουτίδου Νίκη: 23333 50140, poulnik @alexandria.gr
Τσιαμτσίδου Πασχαλίνα: 23333 50152, tsiamtsidou @alexandria.gr

Λογιστήριο
Στιβακτής Σταμάτης: 23333 50162, stivaktis @alexandria.gr
Παπαδοπούλου Μαρία: 23333 50134, papadmar @alexandria.gr


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Καραβασίλης Χρήστος: 23333 50153, karavasilis @alexandria.gr, karabasilis @gmail.com

Τεχνική Υπηρεσία
Γιαννόπουλος Γεώργιος: 23333 50132, giannopoulos @alexandria.gr
Κουρουγιαννίδου Μαρία: 23333 50131, kourougiannidou @alexandria.gr
Μακρή Ζαχαρούλα: 23333 50133, zaxamak @alexandria.gr
Βεργώνης Κωνσταντίνος: 23333 50109, vergonis @alexandria.gr
Μανωλακάκης Γεώργιος: 23333 50145, manolakakis @alexandria.gr
Καλότσης Αθανάσιος: 23333 50154, kalotsis @alexandria.gr

Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Μοσχοτά Κρυστάλλω: 23333 50157, mosxota @alexandria.gr
Κουκουλή Κική: 23333 50128, koukoulik @alexandria.gr

Τμήμα Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής
Στάμος Δημήτριος: 23333 50126, stamos @alexandria.gr
Τσιακυρίδου Παρθένα: 23333 50161, tsiakiridou @alexandria.gr

Διεύθυνση Πρασίνου – Καθαριότητας – Γραφείο Κίνησης
Σιάτης Βασίλειος: 23330 25500
Παπαμανώλης Παναγιώτης: 23330 51600, papamanolis @alexandria.gr
Μοσχοπούλου Βασιλική: 23333 51300, mosxopoulou @alexandria.gr


Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας
Ποράβου Ελισσάβετ: 23330 26806, biblalex @otenet.gr

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος
Τσιμπλίδου Φωτεινή: 23330 53844, platylibrary @gmail.com


Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ραφαηλίδου Εύα: 23330  53072, fax: 23330 53045, rafailidou @alexandria.gr
Φωτιάδης Χαράλαμπος: 23330 53071, fotiadis @alexandria.gr
Μπεσιροπούλου Γιαννούλα: 23330 53071, mpesiropoulou @alexandria.gr
Fax: 23330 53045

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας:
Τηλ & Fax: 23330 41456

Δ/νση Υ.ΔΟΜ. & Περιβάλλοντος
Παπαδημητρίου Αναστασία 23333 51301, papadimitriou @alexandria.gr
Γραμματεία – Μοσχοπούλου Βασιλική 23333 51300, mosxopoulou @alexandria.gr
Μελίδου Θεοδώρα 23333 51305, melidou @alexandria.gr
Αρβανιτοπούλου Πόπη 23333 51304, arvanitopoulou @alexandria.gr
Ξυδοπούλου Μαρία: 23333 51307, xydopoulou @alexandria.gr
fax: 23333 51319

Πολιτική Προστασία
Ξυδοπούλου Μαρία: 23333 51307, xydopoulou @alexandria.gr

Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
Αλεκόζογλου Μαρία: 23333 51302

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Κ.Ε.Π. 
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Αλεξάνδρειας: 23333 50200 – 7, Fax : 23330 22587
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Πλατέος: 23333 50400, Fax: 23330 53911
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Μελίκης: 23313 52301-2, Fax: 23310 82318
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Αντιγονιδών (Καβάσιλα): 23313 51804 – 7, Fax: 23310 77179


Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (ΚΕΔΑ)
Τηλ. Κέντρο: 23330 53450-1-2
Δημοτικό Κολυμβητήριο: 23330 25390

Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΟΜ)
Τηλ. Κέντρο: 23330 53217
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 23330 23606
B΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 23330 22700
ΠΛΑΤΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 23330 63185
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 23310 39992
ΜΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 23310 81481

ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας: 23330 26743

Δημοτικό Στάδιο Αλεξάνδρειας: 23330 23485

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας
Τηλεφωνικό Κέντρο-(Βλάβες): 23330 27965

Γραφείο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Δήμου Αλεξάνδρειας
Μαμουδέλης Θοδωρής: 23333 50155, theomam @alexandria.gr

 

 

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies